Statut CKZ

Uchwała Nr XXI/260/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2004r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (CKZ)

w Świdnicy jest zespołem publicznych placówek oświatowych powstałym 1 października 2004 roku w wyniku włączenia istniejącego od 1 września 2000 roku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (PCKP) utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Powiatu Świdnickiego o długoletnim stażu szkoleń praktycznych oraz nowej placówki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (WODDZ).

PCKP jest placówką organizującą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy średnich szkół zawodowych.
Jest miejscem zdobywania różnego rodzaju praktycznych umiejętności przez różne grupy zawodowe, miejscem gdzie można zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uzyskać kompetencje potwierdzone stosownymi certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu.

WODDZ jest placówką kształcącą młodzież szkół średnich wielozawodowych w ramach zajęć teoretycznych (czterotygodniowe kursy zawodowe), Nasza placówka pełni rolę koordynatora kursów zawodowych w województwie dolnośląskim. Prowadzimy również kursy zawodowe dla dorosłych, tutaj osoby poszukujące pracy będą mogły zdobyć umiejętności poruszania się na rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

HISTORIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH CENTRUM

Od 1 września 2000 r.
W 2000 r. Uchwałą Nr XVII/152/2000 Rady Powiatu w Świdnicy
z dnia 23 sierpnia 2000 r. z dniem 1 września założono Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy, którego majątek stanowiły bazy zlikwidowanych warsztatów szkolnych- gospodarstw pomocniczych i pracowni praktycznej nauki zawodu działających w ramach szkół:

- Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy
- Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy
- Zespołu Szkół Zawodowych w Strzegomiu
- Zespołu Szkół Zawodowych w Świebodzicach
- Zespołu Szkół Zawodowych w Żarowie

Na terenie tych szkół zostały zlokalizowane wchodzące
w strukturę PCKP zespoły pracowni.

Od 1 października 2004 r.
Na mocy uchwały Nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2004 r. PCKP wraz z utworzonym uchwałą Nr XXI/258/2004 Rady Powiatu
w Świdnicy z dnia 29 września 2004 r. Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy zostały ujęte w struktury zespołu placówek pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Od 1 września 2005 r.
W związku ze zmianą formy organizacyjnej Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy, któremu uchwałą Nr XXIX/266/2005 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2005 r. nadano rangę Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego w Świdnicy, uchwałą Nr XXIX/365/2005 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2005 r., z dniem 1 września 2005 r. zmieniono nazwę z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy na Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Od 1 stycznia 2011 r.
Uchwałą Nr XXXIX / 324 / 2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Na podstawie art.. 12pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 art. 88 ust. 1 pkt 2 ust, 2 i 3, art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w skład której wchodzą:

1) Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy,
2) Wojewódzki Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy.