Forma Prawna

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, działająca w formie zakładu budżetowego na podstawie:

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz..329 ze zm.)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1225)
uchwały nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie utworzenia zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
statutu nadanego przez organ prowadzący.

Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia.